Strategy
Intro:

Dutty Yo !

Fi di gal dem again yuh know

Buss di world ! Buss di world

Dutty yo !

Dutty dutty dutty shot a fall again

Because di gal dem a hackle miChorus:

Follow back a mi dem wah tackle mi dem well wah saddle mi

Dem a walk wit a strategy

Hafi fi get di dutty family up ina dem bed dem a carry mi

And di gal dem a hackle mi

Dem follow back a mi dem wah tackle mi dem well wah saggle mi

And dem a walk wit a strategy

Hafii get di dutty family up ina dem bed dem a carry meVerse 1:

Nuff man a mi enemy true dem gal a gimmie

Well it's no wonder a mi dem follow true dem love dutty

Dem feel mi straight up ina dem center man a wuk muckey

And now dem feel unhappy true dem got di wrong jockey

Di gal dem a tell mi seh a only Sean a follow we

Dem outa dem mind Dem want mi all di time

A true dem know seh di dutty well refined

Dem tell mi seh a mi dem wah get

Mi a dem target

Everyday dem wah tek set

A true di dutty dem a gal sex object

Instant spot check

Gal dem wah run mi to wreck

A true dem hackle miChorusVerse 2:

And now di gal dem a plan fi utilize di cup

Dem get minutes of endless supply a wuk

Size mi up and dem all a tell mi seh points deduct

If it nuh buck up dem stomach mek dem maximize weh dem a run to

Sensimenia mek mi meaner when mi mix it wit medina

Wuk Celena mek she write it ina di Gleaner seh mi fittah and mi leanah

Than Mr. Greena

And now her freind dem a run mi dung around di town a look fi mi

A true dem hackle miChorusVerse 3:

From left to right di gal dem a fight an over mi dem get dem hype

Gimmie mi stripe and dem a tell mi seh a mi dem really like

Mi a dem type

Mi a dem light

Dem wah mi guide dem home tonight

Seven miles, wuk dem right

Dondemite get ignite

True dem hakle miChorusRepeat from Verse 1