Telech kapara alay
Pizmon:
Telech kapara alai
Vetenashek kapot raglai
Ata nir'a li abadai
Az tistalek mechayay.

Ata machzik me'atzmecha
Hashakel shel hamishpachah
Nose'a bim'chonit gdola
Im gisha chalula
(Hityachasut mag'ila)

Ha'af shelcha bamarom
ve'ata lo mad'an atom
Ose awantout kol hayom
Mimakom lemakom
(Velo amarta shalom)

Pizmon:
Telech kapara alai...

Ose charakot bak'vish
Umesachek ota adish
Ata masmer lo patish
Vegam bichlal lo ragish
(Ata sardin lo karish)

Ve'ein zahav belibcha
Rak basharsheret shelcha
(Vemiskena achotcha)

Pizmon:
Telech kapara alai...