Zatraceni
Rozmlouvm s dmony

uvnit sv due

o zlu a zatracen,

kter tkv ve m,

za bezesnch noc

plnch strachu

slym v dli znt chry psnM due - ern a krvav,

splen na prach pln stn.

Dvn psn zatracench

konc v plamenech pekelnch.Temnota pichz s temnm detm,

kmen provinn le na m dui,

temn a przdn - zatracen.

Chlad z mch o nahn strach.Chlad v tle v och i v dui,

ern d? dopad na zem,

chladn noc konc smrt,

bezesnm spnkem a zatracenm.